Belediyeler Tarafından Kurulacak Ticari İşletmelerin Tescilinde Aranacak Belgeler

BELEDİYELER TARAFINDAN KURULACAK TİCARİ İŞLETMELERİN TESCİLİNDE ARANACAK BELGELER

  1. İşletmenin tescilinden önce,özelleştirme uygulamalarını düzenleyen 4046 sayılı Kanun’un 26’ncı maddesinin son fıkrası uyarınca Bakanlar Kurulundan kuruluş izni alınması gerekmektedir
  2. Belediye Meclisince,ticari işletmenin açılmasına dair alınmış karar. (Kararın 5272 sayılı Kanunun 23’nci maddesi uyarınca kesinleşerek yürürlüğe girdiğine dair şerhi içermesi, yetkili makamca onaylanması gerekir) (2 suret)
  3. Açılış kararında ticari işletmenin unvanı (..............BELEDİYESİ (işletme konusu yazılacak) İŞLETMESİ), adresi, faaliyet konusu, ayrılan sermayenin miktarı ve işletmeyi temsile kimin/kimlerin ne şekilde (münferiden veya müştereken) yetkili olduklarının gösterilmesi gerekmektedir
  4. İşletmeyi temsile yetkili bulunan kişi/kişilerin onaylı ikişer suret nüfus cüzdanı suretleri ve ikametgah ilmühaberleri
  5. İşletmeyi temsile yetkili kişi/kişilerin işletmenin unvanı altında yer alan imza beyanları(noterce düzenlenmiş iki suret)
  6. T.S.T’nün 29’uncu maddesi uyarınca düzenlenmiş taahhütname
  7. Oda kayıt beyannamesi
  8. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 71’nci maddesi uyarınca İç İşleri Bakanlığı’nın izin yazısı