TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DUYURU

Niğde Ticaret Sicili Müdürlüğü

Bilgileri aşağıda yer alan limited şirketlerin, ticaret sicili kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde vergi dairesi terk durumda olduğu anlaşılmıştır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca, şirketin tescilli adresine müdürlüğümüz tarafından tebligat yapılmıştır.şirketlerin iş bu ihtarın ilanından itibaren iki ay içinde terk olma sebeplerinin ortadan kaldırılarak buna ilişkin ispat edici belgelerin Müdürlüğümüze ibraz edilmesi ya da şirket faaliyetinin devamına mümkün olmaması halinde aynı süre içerisinde tasfiye memurunun bildirilmesi, ayrıca şirketin davacı veya davalı sıfatıyla devam eden davasının bulunup bulunmadığına ilişkin yazılı beyanın Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir.

Belirtilen süre içerisinde terk münfesih olma sebeplerini ortadan kaldıran işlemlerin yerine getirildiğinin ispatlayıcı belgelerle birlikte bildirilmemesi ya da tasfiye memurunun bildirilmemesi halinde şirketin unvanı ticaret sicilinden silinecek olup, şirkete ait malvarlığının kaydın silindiği tarihten itibaren on yıl sonra Hazineye intikal edeceği ve bunun kesin olduğu ihtaren ilan olunur. 29/09/2014

 

MERSİN ULUSLARARASI LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.'DEN DUYURU

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.'den (MIP) Odamıza alınan yazıda;

Gemiden tahliye edilen, ithalat rejimine tabi, açık alanda depolanan ve en az 251 km. uzaklıktaki mesafelere demiryolu ile giden genel kargo yüklerinin terminal esas ücretlerinden %50 indirim yapılmasına ve genel kargo açık alan ardiye ücretlerinde ilk 5 gün muafiyet uygulandıktan sonraki 10 gün, ücret tablosundaki ücretlerin alınmasına, 15. günden sonra ek ücretlerin uygulanmasına karar verildiği ifade edilmektedir.

Bu uygulamanın 19.09.2014 tarihinden itibaren gemiden tahliye edilen genel kargo eşyalar için geçerli olacağı, 31.03.2015 tarihine kadar geçerli olduğu belirtilmektedir. İndirim verilebilmesi için yüklerin açık alanda depolanmasının MIP tarafından uygun görülmesi ve demiryolu kullanımı ile ilgili belgelerin (Küçük Hızlı Tren Belgesi vb.) işletmeye ibraz edilmesi gerektiği bildirilmektedir.

Üyelerimizin bilgilerine sunarız.

TEHLİKELİ ATIK ANALİZİ

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nden Odamıza alınan yazıda;

Tehlikeli atık analizleri ile ilgili bilgilendirme yapılmaktadır.

Söz konusu duyuru metni ektedir.

Bilgilerinize sunarız.

HİBE PROGRAMI BİLGİLENDİRME GÜNLERİ

Niğde Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü (Proje Destek ve Uygulama Birimi)'nden Odamıza alınan yazıda;

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Program Otoritesi olarak görev yaptığı Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'nın operasyon faydalanıcısı olduğu "Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi II" isimli bir hibe programı yayınlandığı ifade edilmektedir.

Söz konusu hibe programına potansiyel başvuru sahiplerini bilgilendirmek amacıyla 22 Eylül 2014 ve 1 Ekim 2014 tarihleri arasında bilgilendirme günleri yapılacağı ifade edilmektedir.

Hibe programı ile ilgili daha detaylı bilgi ve bilgilendirme günlerinin yapılacağı tarih ve illere www.ikg.gov.tr ve www.nigdeab.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir. (Ekteki dosyada da yer almaktadır)

Bilgilerinize sunarız. 

KOBİLERİN GZTF ANALİZİ

TOBB’ dan Odamıza gelen yazıda; KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı 2011-2013 (KSEP) KOBİ’ler ile ilgili politikalarda ulusal düzeyde eşgüdümün sağlanması amacıyla hazırlanarak Yüksek Planlama Kurulu’nun 2011/09 sayılı kararı ile onaylandığı ifade edilmektedir.

KSEP 2015-2018 hazırlık çalışmaları kapsamında KOBİ'lerin güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya çıkarılması ve çevresel fırsatlar ile tehditlerin KOBİ'lerin bakış açısından tespit edilmesine yönelik bir anket uygulamasına karar verilmiştir.

KOBİ'lerimiz tarafından 21.09.2014 tarihi mesai bitimine kadar doldurulabilecek olan anket www.kosgeb.gov.tr adresinde duyurular bölümünde, ayrıca www.kobi.org.tr adresinde de ana sayfada yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

KOBİ KAMPÜS

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Odamıza alınan yazıda;

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) yazısına atfen,

KOBİ'lerin internet üzerinden çeşitli konularda verilecek eğitimlerden yararlanması amacıyla "KOBİ Kampüs" adı altında yeni bir program başlatıldığı bildirilmektedir. Konuya ilişkin olarak, ilk etapta 15 farklı konuda verilecek eğitimlerden, KOBİ'lerin ücretsiz olarak faydalanabileceği ifade edilmektedir.

Eğitimler http://kobikampus.kosgeb.gov.tr adresinde yer alan portalda sunulmakta olup, KOSGEB veritabanına kayıtlı olan ve güncel KOBİ beyannamesi onaylanmış KOBİ'ler, söz konusu eğitimlerden yararlanabilecektir.

Bilgilerinize sunarız.

ahiler nosb kosgeb logotobb gumruk ekonomi  isbirligi dmologo
rekabet kurumu resmiGazete tse ihracatcilar mersis istatistik  kgf kobikat