BİYOSİDAL ÜRÜN ENVANTER BİLDİRİMİ

Niğde Halk Sağlığı Müdürlüğü'nden Odamıza alınan Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile geçici 3. maddesi kapsamında biyosidal ürün envanter bildirimi hakkındaki yazı ektedir.

Üyelerimize duyurulur.

Ekler:
Bu dosyayı indir (biyosidal.pdf)biyosidal.pdf

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve ilgili yönetmeliğin 9. maddesi gereğince İlimiz genelindeki;

-Kamu binalarında toplam inşaat alanı 10.000 m2 veya yıllık toplam enerji tüketimi 250 TEP ve üzeri ise,

-Endüstriyel işletmelerin son üç yıla ait yıllık enerji tüketimlerinin ortalaması 1000 TEP ve üzeri ise,

-Özel binalarda toplam kapalı inşaat alanı 20.000 m2 veya yıllık toplam enerji tüketimi 500 TEP ve üzeri ise,

Yukarıdaki şartları taşıyan işletmeler ile kamu ve özel binaların enerji yönetimi faaliyetlerini yapmak üzere Enerji Yöneticisi Sertifikasına sahip enerji yöneticisi görevlendirmeleri ve işletme veya binalara ilişkin bilgileri Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü'ne ait Enerji Verimliliği Portalı (ENVER) veri tabanına (http://enver.eiegov.tr/ENVER.portal) düzenli olarak kaydetmeleri gerektiği ifade edilmektedir.

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DUYURU

Niğde Ticaret Sicili Müdürlüğü

Bilgileri aşağıda yer alan limited şirketlerin, ticaret sicili kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde münfesih durumda olduğu anlaşılmıştır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca, şirketlerin infisah sebeplerinin iş bu ihtarın ilanından itibaren iki ay

içinde münfesih olma sebeplerinin ortadan kaldırılarak buna ilişkin ispat edici belgelerin Müdürlüğümüze ibraz edilmesi ya da şirket

faaliyetinin devamına mümkün olmaması halinde aynı süre içerisinde tasfiye memurunun bildirilmesi, ayrıca şirketin davacı veya

davalı sıfatıyla devam eden davasının bulunup bulunmadığına ilişkin yazılı beyanın Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir.

Belirtilen süre içerisinde münfesih olma sebeplerini ortadan kaldıran işlemlerin yerine getirildiğinin ispatlayıcı belgelerle birlikte bildirilmemesi

ya da tasfiye memurunun bildirilmemesi halinde şirketin unvanı ticaret sicilinden silinecek olup, şirkete ait malvarlığının kaydın silindiği

tarihten itibaren on yıl sonra Hazineye intikal edeceği ve bunun kesin olduğu ihtaren ilan olunur. 07/04/2014

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DUYURU

Münfesih olma veya sayılmalarına rağmen Türk Ticaret Kanununun geçici 7. maddesi uyarınca müdürlüğümüz tarafından kendilerine yapılan

ihtar ve 08/11/2013 tarihli ve 8439 sayılı Türkiye ticaret sicili gazetesinde yayınlanan ilana rağmen süresi içerisinde bildirimde bulunmayan

ve ekli dosyada bilgileri yer alan limited şirketlerin 07/04/2014 tarihinde ticaret sicilinden resen terk edilerek kayıtlarının silindiği ilan olunur

ahiler nosb kosgeb logotobb gumruk ekonomi  isbirligi dmologo
rekabet kurumu resmiGazete tse ihracatcilar mersis istatistik  kgf kobikat